Algemene Voorwaarden Doopie Cash

Voor weergegeven Youtube videos gelden de voorwaarden van Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

Artikel 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 • Cursus: een cursus, workshop, opleiding, lezing of training, algemeen of persoonlijk opgesteld, welke direct na bestelling geleverd worden aan de opdrachtgever zonder looptijd.
 • Dienst: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Doopie Cash vof overeengekomen werkzaamheden en te leveren Diensten en Producten. Onder andere bestaande uit 1 op 1's, coaching traject, platinum membership, etc.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Doopie Cash vof een Overeenkomst heeft gesloten, ook wel cursist genoemd.
 • Overeenkomst: de overeenkomst zoals totstandgekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door Opdrachtgever en Doopie Cash, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. • Partij(en): Opdrachtgever en Doopie Cash, gezamenlijk of apart.
 • Doopie cash: Vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72641967
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere Partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Website: www.doopiecash.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Doopie Cash en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen, memberships en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Doopie Cash en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Doopie Cash en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

Artikel 4. Annulering

De opdrachtgever kan de diensten/cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Doopie Cash. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 Datum annulering open inschrijving  Kosten voor cursist
 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus  geen kosten
 Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus  50% van de cursuskosten
 Niet verschijnen/deelenemen aan de cursus  100% van de cursuskosten

 

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Doopie Cash aanmelden. In geval de opdrachtgever of cursist niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling tevens vindt er geen restitutie van reeds betaalde membershipsgelden plaats bij opzegging gedurende de huidige periode.

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen (Artikel 6:230p BW).

Artikel 6. Annulering Doopie Cash

De Doopie Cash kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 7. Prijzen

Bij een offerte wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor diensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Doopie Cash heeft het recht prijzen van diesnten/cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 8. Facturering

Betaling van het verschuldigde offerte danwel cursus geld moet binnen 14 dagen na de opdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Doopei Cash overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 9. Intellectuele eigendommen

Doopie Cash respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Doopie Cash op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Doopie Cash. verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Artikel 10. Overige bepalingen

 • De cursus danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeen en opinies van Doopie Cash. De informatie die deze cursus bevat heeft louter een educatieve waarde.
 • De Dienst wordt door Doopie Cash naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Doopie Cash uit te voeren Diensten.
 • Doopie Cash bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Doopie cash voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de Website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de Website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Doopie Cash aangeboden Diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • Doopie Cash staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de Website op bepaalde onderdelen geven. Doopie Cash zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de Website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van Doopie Cash jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel deze cursus met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • Doopie Cash is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de Website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene voorwaarden.
Den Haag, 1 maart 2019 Doopie Cash vof

doopie logo grey

Wilt u beginnen met het handelen in Crypto, maar weet u niet hoe of vind u het te gevaarlijk om uw geld zomaar te investeren? Dan kunt u ons kanaal of onze gratis cursus crypto traden volgen en maken wij u helemaal startklaar om te gaan handelen!

Ook een succesvolle trader worden?
Leren traden met cryptocurrency! Schrijf je in voor het leerprogramma of wordt lid van de Platinum Club en ontdek hoe je meest voorkomende fouten kan voorkomen, jezelf kan verbeteren en een succesvolle trader wordt. 

Contacteer ons

© 2020 DoopieCash. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | algemene voorwaarden

Het Doopiecash Excel hoeveel ben ik waard sheet gratis in je mailbox!

Bewerk dit overzicht direct online via Google Sheets of rechtstreeks op je computer in Excel.

Alles wat je ervoor moet doen is je inschrijven op de nieuwsbrief. 


* Verplichte velden