Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Algemene Voorwaarden Doopie Cash

Voor weergegeven Youtube videos gelden de voorwaarden van Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

Artikel 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 • Cursus: een cursus, workshop, opleiding, lezing of training, algemeen of persoonlijk opgesteld, welke direct na bestelling geleverd worden aan de opdrachtgever zonder looptijd.
 • Dienst: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Doopie Cash vof overeengekomen werkzaamheden en te leveren Diensten en Producten. Onder andere bestaande uit 1 op 1's, coaching traject, platinum membership, etc.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Doopie Cash vof een Overeenkomst heeft gesloten, ook wel cursist genoemd.
 • Overeenkomst: de overeenkomst zoals totstandgekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door Opdrachtgever en Doopie Cash, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. • Partij(en): Opdrachtgever en Doopie Cash, gezamenlijk of apart.
 • Doopie cash: Vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72641967
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere Partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Website: www.doopiecash.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Doopie Cash en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen, memberships en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Doopie Cash en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Doopie Cash en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

Artikel 4. Annulering

De opdrachtgever kan de diensten/cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Doopie Cash. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 Datum annulering open inschrijving  Kosten voor cursist
 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus  geen kosten
 Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus  50% van de cursuskosten
 Niet verschijnen/deelenemen aan de cursus  100% van de cursuskosten

 

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Doopie Cash aanmelden. In geval de opdrachtgever of cursist niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling tevens vindt er geen restitutie van reeds betaalde membershipsgelden plaats bij opzegging gedurende de huidige periode.

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen (Artikel 6:230p BW).

Artikel 6. Annulering Doopie Cash

De Doopie Cash kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 7. Prijzen

Bij een offerte wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor diensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Doopie Cash heeft het recht prijzen van diesnten/cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 8. Facturering

Betaling van het verschuldigde offerte danwel cursus geld moet binnen 14 dagen na de opdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Doopei Cash overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 9. Intellectuele eigendommen

Doopie Cash respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Doopie Cash op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Doopie Cash. verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Artikel 10. Overige bepalingen

 • De cursus danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeen en opinies van Doopie Cash. De informatie die deze cursus bevat heeft louter een educatieve waarde.
 • De Dienst wordt door Doopie Cash naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Doopie Cash uit te voeren Diensten.
 • Doopie Cash bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Doopie cash voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de Website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de Website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Doopie Cash aangeboden Diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • Doopie Cash staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de Website op bepaalde onderdelen geven. Doopie Cash zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de Website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van Doopie Cash jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel deze cursus met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • Doopie Cash is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de Website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene voorwaarden.
Den Haag, 1 maart 2019 Doopie Cash vof

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Platinum club inschrijving

Allereerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen in DoopieCash!

Om uw inschrijving te voltooien zullen wij de betaling verifieren aan de hand van uw btc adres ( {{btcvalidatie}} )


Hoe kan u de betaling voltooien:

U heeft gekozen voor een termijn van {{type-lidmaatschap}}, mocht u alsnog een andere termijn willen kan u dat kenbaar maken via de betaling, tarieven worden hieronder weergegeven.

Tarieven:

 • 1 maand: 0.025 btc
 • 6 maanden: 0.135 btc ( 5% korting )
 • 1 jaar: 0.25 btc ( 2 maanden gratis / 15% korting )

De betaling dient te gebeuren via het opgegeven BTC adres: {{btcvalidatie}}

Naar BTC adres:

3CMVDWtXoRk4ccDGKjixX2ESfviDG553gp

QR BTC doopiecash platinum

Let op!! Controleer het ontvangst adres goed voordat u de betaling doet!


U deelde on volgende gegevens mee:

Naam: {{first-name}} {{last-name}}

Email: {{email}}

BTC validatie adres: {{btcvalidatie}}

Discord naam: {{discord}}

Duur lidmaatschap: {{type-lidmaatschap}}

Bericht: {{message}}


 Wij nemen contact met u op zodra de betaling gevalideerd is.

Alvast bedankt voor het vertrouwen.
Team Doopiecash


Algemene voorwaarden leerprogramma

 • U gaat een overeenkomst aan met het aanvinken voor akkoord van de Algemene Voorwaarden van Doopie Cash. Vanaf dat moment is de aanmelding definitief en de overeenkomst van kracht.
 • Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen (Artikel 6:230p BW).
 • Copyright voor het leerprogramma berust bij Doopie Cash vof . Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan Doopie Cash betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal van Doopie Cash te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Doopie Cash.

Algemene Voorwaarden Doopie Cash

Artikel 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 • Cursus: een cursus, workshop, opleiding, lezing of training, algemeen of persoonlijk opgesteld, welke direct na bestelling geleverd worden aan de opdrachtgever zonder looptijd.
 • Dienst: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Doopie Cash vof overeengekomen werkzaamheden en te leveren Diensten en Producten. Onder andere bestaande uit 1 op 1's, coaching traject, platinum membership, etc.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Doopie Cash vof een Overeenkomst heeft gesloten, ook wel cursist genoemd.
 • Overeenkomst: de overeenkomst zoals totstandgekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door Opdrachtgever en Doopie Cash, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. • Partij(en): Opdrachtgever en Doopie Cash, gezamenlijk of apart.
 • Doopie cash: Vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72641967
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere Partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Website: www.doopiecash.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Doopie Cash en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen, memberships en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Doopie Cash en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Doopie Cash en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

Artikel 4. Annulering

De opdrachtgever kan de diensten/cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Doopie Cash. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 Datum annulering open inschrijving  Kosten voor cursist
 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus  geen kosten
 Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus  50% van de cursuskosten
 Niet verschijnen/deelenemen aan de cursus  100% van de cursuskosten

 

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Doopie Cash aanmelden. In geval de opdrachtgever of cursist niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling tevens vindt er geen restitutie van reeds betaalde membershipsgelden plaats bij opzegging gedurende de huidige periode.

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen (Artikel 6:230p BW).

Artikel 6. Annulering Doopie Cash

De Doopie Cash kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 7. Prijzen

Bij een offerte wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor diensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Doopie Cash heeft het recht prijzen van diesnten/cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 8. Facturering

Betaling van het verschuldigde offerte danwel cursus geld moet binnen 14 dagen na de opdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Doopei Cash overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 9. Intellectuele eigendommen

Doopie Cash respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Doopie Cash op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Doopie Cash. verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Artikel 10. Overige bepalingen

 • De cursus danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeen en opinies van Doopie Cash. De informatie die deze cursus bevat heeft louter een educatieve waarde.
 • De Dienst wordt door Doopie Cash naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Doopie Cash uit te voeren Diensten.
 • Doopie Cash bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Doopie cash voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de Website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de Website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Doopie Cash aangeboden Diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • Doopie Cash staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de Website op bepaalde onderdelen geven. Doopie Cash zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de Website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van Doopie Cash jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel deze cursus met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • Doopie Cash is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de Website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene voorwaarden.
Den Haag, 1 maart 2019 Doopie Cash vof




COOKIEBELEID

Met dit cookiebeleid informeert de website aanbieder de gebruiker over het gebruik van cookies of vergelijkbare opslagtechnologien (genaamd ‘’cookies’’) op deze website (“Website”).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op uw toestel worden opgeslagen om bepaalde informatie of fotobestanden op te slaan, zoals pixels. De volgende keer dat u onze website op uw toestel bezoekt, wordt de opgeslagen informatie in de cookies overgedragen naar onze website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waar de cookie toe behoort (“Third Party Cookie”).

Door de opgeslagen en terugkerende informatie, herkent de respectieve website dat u deze hebt bezocht met de browser die u gebruikt op uw toestel. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren.

In dat opzicht, wordt alleen de cookie zelf op het toestel geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen nadat u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of als het strikt noodzakelijk is om de aangeboden service te gebruiken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen blijven maken van onze service, worden alleen gebruikt wanneer we uw toestemming hebben ontvangen. Als u besluit verder te gaan op de website nadat de cookiebanner is weergegeven, stemt u in met het gebruik van cookies.

U kunt de cookie-instellingen natuurlijk op elk gewenst moment aanpassen, bijvoorbeeld door cookie categorieën te activeren of te deactiveren.

Onder de punt “Deactiveren en verwijderen van alle cookies” van dit cookiebeleid leest u hoe u cookies in het algemeen (d.w.z. inclusief de essentiële cookies) kunt deactiveren of verwijderen in uw browser.

De door ons gebruikte cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën, op basis van doel en functie:

 • Strikt noodzakelijke cookies;
 • Functionele cookies;
 • Prestatie-cookies;
 • Marketing- / Third Party- / Zustimmungspflichtige-Cookies

STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Strikt noodzakelijke cookies garanderen functies zonder welke u deze website en services niet zou kunnen gebruiken zoals bedoeld is. Deze cookies worden alleen door ons gebruikt en zijn daarom first party cookies. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in deze cookies alleen naar onze website wordt gestuurd.

De volgende strikt noodzakelijke cookies worden op onze website gebruikt:

NaamBeschrijving / DoelLooptijd
ckies_functional Deactivering van functionele cookies 1 Jaar
ckies_performance Deactivering van prestatie cookies 1 Jaar
ckies_marketing Deactivering van marketing cookies/cookies van derden/cookies op basis van toestemming 1 Jaar

Het gebruiken van strikt noodzakelijke cookies op onze website, is mogelijk zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Strikt noodzakelijke cookies kunnen daarom niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. Deze functie is alleen beschikbaar voor cookies waar u toestemming voor moet geven, d.w.z. de functionele, prestatie- en marketing cookies. U kunt de cookies echter op ieder moment deactiveren in uw browser (zie beneden, punt “Deactiveren en verwijderen van alle cookies”).

De wettelijke basis voor het gebruik van deze first party cookies is ons rechtmatige belang (d.w.z. analyseren, optimalisatie en economisch belang van onze website en diensten) in de zin van art. 6 (1) (f) ( GDPR).

FUNCTIONELE COOKIES

Met de functionele cookies kan onze website informatie opslaan die al bekend is (zoals de geregistreerde gebruikersnaam of taalkeuze) en gebaseerd op deze informatie, u verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aanbieden. Deze cookies verzamelen en slaan alleen anonieme informatie op.

De volgende functionele cookies worden gebruikt op onze website:

NaamBeschrijving / DoelLooptijd
cookielaw Als deze cookie aanwezig is, wordt de banner niet langer vertoond omdat de bezoeker het heeft geaccepteerd. 1 Jaar
shd Cookie om de bezoeker bij een volgende bezoek te identificeren 1 Jaar
has_close_teaser Geeft aan of de gebruiker een teaser heeft gesloten zodat deze niet opnieuw verschijnt. Sessie

Je kunt op ieder moment kiezen om de Functionele Cookies uit te zetten (opt-out) door je cookie-instellingen aan te passen.

De wettelijke basis voor het gebruik van functionele cookies is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in analyseren, optimalisatie en economisch belang van onze website en diensten) in de zin van art. 6 (1) (f) GDPR.

PERFORMANCE COOKIES

Prestatie-cookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om hun aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons om bijvoorbeeld te bepalen welke pagina’s op onze website worden bezocht en in welke inhoud bezoekers met name geïnteresseerd zijn. In het bijzonder kijken we naar het aantal bezoeken op een pagina, het aantal bezochte subpagina’s, de tijd besteedt op onze website, de volgorde van de bezochte pagina’s, welke zoektermen u naar ons hebben gebracht, de regio en indien van toepassing vanuit welke stad u onze website hebt bekeken. Ook leggen we beweging, clicks en het scrollen met de muis vast om te begrijpen welke gedeelten van onze website vooral interessant zijn voor bezoekers. Zodoende, kunnen we de inhoud op onze website aanpassen en optimaliseren om specifieker aan de behoefte van onze bezoekers te voldoen. Het IP-adres dat van je computer wordt doorgegeven, wegens technische redenen, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken over de verwerking van persoonsgegevens die worden gebruikt voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 lid 1 GDPR, om redenen die voortkomen uit een specifieke situatie van de gebruiker in kwestie. Om de bovengenoemde en andere rechten van de betrokkene uit te oefenen, kan de betrokken partij op ieder moment contact met ons opnemen via het contactadres, dat in het impressum of de privacyverklaring gevonden kan worden.

De volgende prestatie-cookies worden op onze website gebruikt:

NaamBeschrijving / DoelLooptijd

Je kunt op ieder moment kiezen om de Functionele Cookies uit te zetten (opt-out) door je cookie-instellingen aan te passen.

De wettelijke basis voor het gebruik van Prestatie-cookies is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in analyseren, optimalisatie en het customizen van onze website en diensten om aan de interesses en behoeften van bezoekers te voldoen) in de zin van art. 6 (1) (f) GDPR.

MARKETING COOKIES / COOKIES VAN DERDEN / OP TOESTEMMING GEBASEERDE COOKIES

Marketing cookies / Cookies van derden / op toestemming gebaseerde cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over bezochte websites door de bezoeker om zo doelgericht te adverteren voor de gebruiker.

De volgende marketing cookies / cookies van derden / op toestemming gebaseerde cookies worden op onze website gebruikt:

NaamBeschrijving / DoelLooptijd
__utma Jimdo Statistieken (Google Analytics) 2 Jaar
__utmb Jimdo Statistieken (Google Analytics) 24 uur
__utmc Jimdo Statistieken (Google Analytics) Sessie
__utmz Jimdo Statistieken (Google Analytics) 6 Maand
__utmt_b Jimdo Statistieken (Google Analytics) 24 uur

Je kunt op ieder moment kiezen om de Functionele Cookies uit te zetten (opt-out) door je cookie-instellingen aan te passen.

Vanwege het beschreven gebruik is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies vastgelegd in artikel 6 (1) (f) GDPR. Wanneer de gebruiker / bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van informatie van ons (of Facebook) op onze website (‘’cookiebanner’’), de wettigheid van het gebruik wordt bovendien beheerst door art. 6 (1) (a) GDPR.

Deactiveren en verwijderen van alle cookies

Je kunt je browserinstellingen zo instellen dat cookies normaliter niet op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en / of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook, op ieder moment, cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U vindt hoe dit in detail werkt via de helpfunctie van uw browser.

Onthoud a.u.b. dat het deactiveren van cookies kan leiden tot functionele restricties van onze website.


doopie logo grey

Wilt u beginnen met het handelen in Crypto, maar weet u niet hoe of vind u het te gevaarlijk om uw geld zomaar te investeren? Dan kunt u ons kanaal of onze gratis cursus crypto traden volgen en maken wij u helemaal startklaar om te gaan handelen!

Ook een succesvolle trader worden?
Leren traden met cryptocurrency! Schrijf je in voor het leerprogramma of wordt lid van de Platinum Club en ontdek hoe je meest voorkomende fouten kan voorkomen, jezelf kan verbeteren en een succesvolle trader wordt. 

Contacteer ons

© 2020 DoopieCash. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | algemene voorwaarden

Het Doopiecash Excel hoeveel ben ik waard sheet gratis in je mailbox!

Bewerk dit overzicht direct online via Google Sheets of rechtstreeks op je computer in Excel.

Alles wat je ervoor moet doen is je inschrijven op de nieuwsbrief. 


* Verplichte velden